Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2022. december 1-jétől
1. Általános rendelkezések


1.1.      Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészt a Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság (cégjegyzékszám: 14-09-302721; székhely: 8600 Siófok, Somlay utca 11.; adószám: 11483849-2-14; nyilvántartja: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, e-mail: zabrak@zabrak.hu,, webcím: http://www.zabrak.hu/, a továbbiakban: „Szolgáltató”) másrészt a Zábrák Kft-vel, jelen ÁSZF tárgya szerint szerződő szolgáltatás igénybevevőjére (a továbbiakban: „Szolgáltatás Igénybevevője”) míg a Szolgáltató és a Szolgáltatás Igénybevevője együtt „Felek”, külön-külön: „Fél”) terjednek ki.

1.2.      A Szolgáltató:

a)    elektronikus levelezési címe: zabrak@zabrak.hu

b)    telefonszáma: +36-1-341-1998

1.3.      Jelen ÁSZF a Szolgáltató http://www.zabrak.hu/ honlapján (a továbbiakban: Honlap) közzétett szolgáltatások igénybevétele vonatkozóan állapít meg szabályokat.

1.4.      Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során tett ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő és a Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.5.      Jelen ÁSZF‐től történő bármely eltérés – amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag a Szolgáltató és a Szolgáltatás Igénybevevője által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között létrejött írásbeli szerződés, valamint az elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik Fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik Fél címére, vagy elektronikus levélcímére (e-mail) kell elküldeni. A Szolgáltató levelezési címének és e-mail címének a Szolgáltató eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen ÁSZF-ben közzétett címek tekintendők.

1.6.      Jelen ÁSZF kiterjed a fogyasztóra, valamint a gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű Szolgáltatás Igénybevevőjere is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. A Szolgáltatóval szerződő Fél, szerződéskötésre irányuló nyilatkozatával szerződéskötési képességének fennállásáról is nyilatkozik és kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját neve alatt jogosult és hogy a szerződés teljesüléséhez nincs szükség semmilyen harmadik személy belegyezésére, vagy jóváhagyására.


2. Az ÁSZF tárgya


2.1. A Szolgáltatás Igénybevevője a Szolgáltatótól az alábbi Szolgáltatásokat külön-külön rendelheti meg:

2.1.1. Mérnöki, szakértői tevékenységek

2.1.1.1.          Környezetvédelmi adatszolgáltatások és hatósági ügyintézés

2.1.1.2.          Környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyintézése

2.1.1.3.          Mezőgazdasági szakértői szolgáltatás nyújtása

2.1.1.4.          Vízjogi engedélyezési tervezés és engedélyeztetés lebonyolítása

2.1.1.5.          Kármentesítéssel kapcsolatos tevékenységek végzése, ügyintézése

2.1.1.6.          Talajmechanikai szakvélemények, talajvizsgálati jelentések készítése

2.1.1.7.          Környezeti állapotfelmérés

2.1.1.8.          Hidrodinamikai és transzportmodellezés

2.1.1.9.          Földtani-hidrogeológiai tevékenység végzése

2.1.1.10.        Környezeti kockázatelemzés készítése

2.1.2. Fúrás

2.1.2.1.          Talajmechnikai fúrás

2.1.2.2.          Környezetvédelmi fúrás

2.1.2.3.          Kúteltömedékelés

2.1.3. Kármentesítés

2.1.4. Akkreditált mintavételezés

2.1.5. Gyártás, bérbeadás

2.1.6. Gépi földmunka

2.2. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

2.2.1. A szerződéskötési folyamat első lépéseként a Szolgáltatás Igénybevevője a Honlapon, és egyéb módon email vagy telefon az általa megrendelni kívánt Szolgáltatást kiválasztja és ajánlatkérés funkció megnyomásával ajánlatot kér.

2.2.2. A Szolgáltató a 2.7.1. pont szerinti ajánlatkérést 10 napon belül feldolgozza és 10 napon belül e-mailben egyedi ajánlatot küld a Szolgáltatás Igénybevevője részére. A Szolgáltató ajánlatához az ajánlatban meghatározott ideig van kötve, amennyiben ez idő alatt a Szolgáltatás igénybevevője a Szolgáltató részére küldött emailben nem fogadja el ez esetben a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

2.2.3. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltatás Igénybevevője a Szolgáltató 2.2.2. pont szerinti ajánlatát elfogadja azzal, hogy azt aláírva visszaküldi. Az elfogadás történhet a Szolgáltató részére küldött emailben vagy írásban. Az ajánlat írásos elfogadásával egyidejűleg a Szolgáltatás Igénybevevője elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. A Szolgáltatás Igénybevevője kijelenti és szavatolja, hogy szerződőképes, illetve felhatalmazással rendelkezik arra, hogy szerződést kössön a szolgáltatások igénybevételére.

2.2.4.  Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét Fél írásbeliséget (beleértve az emailen történő nyilatkozattétel lehetőségét is) köt ki. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatási körben a Szolgáltatás Igénybevevője részéről felmerülő bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogad el. A megrendelt szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) megváltoztatásának a Szolgáltatás Igénybevevőjétől érkező írásos dokumentumon kívüli további feltétele az, hogy a Szolgáltató annak tartalmát írásban visszaigazolja, és az esetlegesen módosuló szerződési feltételekről (teljesítési határidő, ár, stb...) a Felek írásban megegyezzenek. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

2.3. A létrejött szerződés módosítása

2.3.1. A már létrejött Szerződést a Szolgáltatás Igénybevevője kizárólag abban az esetben módosíthatja, amennyiben a módosítás nem eredményez határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést, valamint többletköltséget. Az időponthoz kötött szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató jogosult az ajánlatban kitűzött időpontok megváltoztatására azzal azonban, hogy erről legkésőbb 24 órával előbb értesítenie kell a Szolgáltatás Igénybevevőjét.

2.3.2. A Szerződést a Szolgáltató a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás Igénybevevője a megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, vagy az eredetileg közölt információkhoz képest további új információkat bocsát a Szolgáltató részére, a Szolgáltatónak a fentieken kívül jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni.

2.3.3. A Szolgáltató kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult a Szerződést megváltoztatni, míg minden más esetben a Szerződés megváltoztatásáról haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatás Igénybevevőjet.


3.
Szolgáltatás Igénybevevője jogai és kötelezettségei


3.1.      Szolgáltatás Igénybevevője vállalja, hogy és a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásához szükséges adatokat, információkat, dokumentumokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja az ajánlatban meghatározott határidőn belül.

3.2.      Szolgáltatás Igénybevevője vállalja, hogy a meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti az ajánlatban meghatározott ütemezés szerint.

3.3.      Szolgáltatás Igénybevevője a Szerződés teljesítése során semmilyen szellemi jogot (szabadalom, védjegy, árújelző, know-how, stb.) feletti semmilyen jogot nem szerez.

3.4.      Amennyiben a Szolgáltatás Igénybevevője a szolgáltatás díjának megfizetése tekintetében kiállított számlában vagy díjbekérőben megállapított fizetési határidőben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a fizetési határidőt követő napon a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és a Szolgáltatót semmilyen teljesítési, vagy helytállási kötelezettség nem terheli.

3.5.      A Szolgáltatás Igénybevevője nem jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket továbbértékesíteni, azokat saját szellemi termékeként hivatkozni, illetve azokat ezen a módon felhasználni, illetve a saját képzésétől eltérő célokra felhasználni. A Szolgáltatás Igénybevevője által igénybe vett technológiát sem jogosult felhasználni a Szolgáltató engedélye nélkül.

3.6.      Az ÁSZF 2.1.2. pontjában meghatározott fúrási tevékenység végzése kapcsán a Szolgáltatás Igénybevevője szavatolja, hogy a fúrási tevékenység végzésének nincs jogszabályi akadálya, a szükséges hozzájárulásokkal és adott esetben engedélyekkel a Szolgáltatás Igénybevevője a fúrás kivitelezéséhez az arra jogosultaktól, illetve az illetékes hatóságokkal rendelkezik. A Szolgáltató extra költségeket számolhat fel az ajánlatban meghatározott számú próbafúrást követően.


4.
Szolgáltató jogai és kötelezettségei


4.1.      A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás Igénybevevője részére a Szolgáltatást teljesíti.

4.2.      A Szolgáltatónak mindaddig joga van a teljesítést megtagadni, amíg a Szolgáltatás Igénybevevője nem biztosítja a teljesítéshez szükséges információkat vagy a fúráshoz a területet. A teljesítési határidőbe nem számít bele azaz időtartam, amíg a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges bármely információ nem áll a Szolgáltató rendelkezésére.

4.3.       A Szolgáltató által vállalt szolgáltatásnyújtási teljesítési határidő becslésen alapul és csak akkor kötelezi a Szolgáltatót, ha a Felek a határidőt írásban kifejezetten "kötelező érvényű"-ként állapították meg.

4.4.      A teljesítési határidő kizárólag akkor kezdődik, amikor a Szolgáltató részére valamennyi a Szerződéskötést követően a Szolgáltató által meghatározott információ, tény és adat a Szolgáltató rendelkezésére áll. A teljesítési határidő kizárólag a Szolgáltatás Igénybevevője együttműködési kötelezettségének teljesítését követően kezdődik. A Szolgáltatás Igénybevevője vállalja, hogy az ajánlatban meghatározott, a szerződés teljesítéséhez szükséges minden szükséges anyagot, mintát díjmentesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsát, illetve minden olyan információról haladéktalanul, lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatót, amely a Szolgáltató jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit érinti. A Szolgáltatás Igénybevevője előzőek szerinti együttműködési kötelezettségének késedelmével a teljesítési határidő meghosszabbodik. A Szolgáltatás Igénybevevője viseli az abból eredő többletköltséget, mely a Szolgáltatás Igénybevevője által a késedelmesen, helytelenül vagy hiányosan megadott minták, adatok, információk következtében a Szolgáltatás teljesítése késik vagy ismétlésre szorul. A Szolgáltató a szerződésben rögzített ár esetén is jogosult az ebből eredő többletköltségeit a Szolgáltatás Igénybevevőjére áthárítani.

4.5.      A Szolgáltató által a Szolgáltatás Igénybevővje részére nyújtott Szolgáltatások a Szolgáltató által vett vagy a részére szolgáltatott mintákon, ellenőrzéseken, méréseken alapulnak, és kizárólag a Igénybevővje által megrendelt szolgáltatási körben tartalmaznak információt. A Szolgáltatások tehát a Szolgáltató utasításai szerint kerülnek teljesítésre, így előfordulhat, hogy lényeges tulajdonságok nem kerülnek megvizsgálásra, kiértékelésre, illetve jelentésre.

4.6.      A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

4.7.      A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, vagy terhesebbé. Ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, akkor a Felek viselik saját költségeiket. Ha vis maior miatt válik a teljesítés terhesebbé, akkor minden ebből származó többletköltség a Szolgáltatás Igénybevevőjet terheli, kivéve ha a Szolgáltatás Igénybevevője erre hivatkozással áll el a szerződéstől, amely esetben a Szolgáltató-nál jelentkező szerződéskötés költségeit meg kell térítenie.

4.8.      A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan tényekből, adatokból és körülményekből eredő károkért, amely tényről, körülményről a Szolgáltatás Igénybevevője a Szolgáltatás teljesítése előtt tudomással rendelkezett, vagy tudomással kellett rendelkeznie, viszont azt a Szolgálgató elől a Szolgáltatás teljesítése előtt elhallgatta, vagy gondatlanságból nem közölte.


5.
Fizetés módja, fizetési feltételek


5.1.      A Szolgáltatás díját a megrendeléskor egy összegben vagy részletfizetéssel fizetheti meg a Szolgáltatás Igénybevevője. A fizetés részleteit, feltételeit és határidejét a Szolgáltató az ajánlatában határozza meg.

5.2.      A Szolgáltató az ajánlatban meghatározott fizetési határidők szerint számlát állít ki. A Szolgáltatás díja az ajánlatban meghatározott napon belül esedékes. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás teljesítését az esedékes részlet megfizetéséig felfüggeszteni és a Ptk. szerinti késedelme kamatot a pénztartozás idejére felszámítani. A Szolgáltató a számla kiállításakor hatályos szabályok szerint általános forgalmi adót is felszámít szolgáltatásai után.


6.
Szolgáltatásszavatosságra kártérítésre vonatkozó szabályok


6.1.      Kellékszavatosság

6.1.1.  A Szolgáltatás Igénybevevője hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

6.1.2.  A Szolgáltatás Igénybevevője kellékszavatossági igényét a Szolgáltatás teljesítését követő 3 munkanapon belül köteles bejelenteni a Szolgáltató részére.

6.1.3.  A Szolgáltatás Igénybevevője választása szerint a hibás teljesítés díjtalan kijavítását, kiegészítését, vagy a Szolgáltatás egészének vagy annak egy részének az ismételt teljesítését követelheti, ha kellékszavatossági igénye megalapozott. Amennyiben azonban a Szolgáltató álláspontja szerint a kijavítás vagy ismételt teljesítés nem lehetséges, úgy a Szolgáltató kötelezettsége kizárólag a Szolgáltatásért fizetett díj visszatérítésére korlátozódik.

6.2.   Kártérítési felelősség

6.2.1.  A Szolgáltatónak a tevékenységéből vagy elmaradt intézkedéséből eredő bizonyítandó és számszerűsíthető kár esetén a Felek haladéktalanul elkövetnek mindent a kár enyhítésére. A Szolgáltató a közvetlen és bizonyított felelőssége esetén részt vállal a kár enyhítésében, melynek nem haladhatja meg a szolgáltatás adott részéért fizetett vagy fizetendő díjnak az összegét. Ezen túl a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen bekövetkezett kárért (beleértve a következménykárokat és költségeket is), illetve bevétel, termelés, jövőbeni ügyletek elmaradásáért, továbbá megbízások elvesztésért, szerződések felmondásáért.

6.2.2.  A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatás Igénybevevője által a részére továbbított adatok, információk, tények valóságtartalmáért és nem köteles azokat ellenőrizni sem, erre tekintettel az ebből eredő károkért sem tartozik felelősséggel, különösen de kizárólagosan akkor sem, ha ezeket a Szolgáltatás Igénybevevője által adott adatokat, információkat, tényeket harmadik személy, vagy hatóság részére továbbítja a Szolgáltató szolgáltatásnyújtása keretében.

6.2.3.  A Szolgáltató által megadott mérési eredmények értelmezése, további alkalmazása, azokból következtetések levonása, az ezekre való támaszkodás a Szolgáltatás Igénybevevőjének a felelőssége. A Szolgáltatás Igénybevevője kérheti, hogy a Szolgáltatások árának növelése fejében a Szolgáltató vállaljon fokozottabb felelősséget, melyhez a Szolgáltató erre feljogosított munkatársa által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.


7.
Üzleti titok, szerzői jogok


7.1.      Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Szolgáltatás Igénybevevője tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített és átadott dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk, árajánlatok, felhasznált technológiák a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, így azok harmadik Fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét Szolgáltatás Igénybevevője viseli.

7.2.      A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás keretében alkalmazott technológiák iparjogvédelmi védelem alá tartoznak. Szolgáltatás Igénybevevője köteles ezen jogok tiszteletben tartására a vonatkozó jogszabályok megtartásával. Mindennemű, a Szolgáltatás Igénybevevőjenél bekövetkezett harmadik Fél felé történő jogsértésért a Szolgáltatás Igénybevevője tartozik felelősséggel. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltatáshoz kapcsoló szellemi, iparjogvédelmi tulajdonjog és üzleti titok, illetve know-how nem száll a Szolgáltatás Igénybevevőjére.

7.3.      A http://www.zabrak.hu/ weboldalon szereplő, valamint a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott anyagok, információk és egyéb szövegek olyan szellemi terméknek minősülnek, amellyel kapcsolatos valamennyi szerzői jog a Szolgáltató tulajdonában áll.

7.4.      A Honlapon található és a rendelkezésre bocsátott anyagok egészének vagy részeinek sokszorosítása, másolása, egyéb művekhez való bármilyen felhasználása vagy idézése kizárólag a Szolgálató engedélyével lehetséges, annak hiányában az jogsértő cselekményt valósít meg.

7.5.      Amennyiben a Szolgáltatás Igénybevevője a Szolgáltató szellemi tulajdonát és üzleti titkát képező Szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató jogait megsérti a Szolgáltatás Igénybevevője alkalmanként 10.000 euró kötbér fizetésére köteles.

7.6.      A szerzői jogok 7.1. és 7.4. pont szerinti megsértését a Megbízott olyan lényeges kötelezettség sértésnek tekinti, amely a felek közötti szerződés azonnali hatályú felmondását s ezzel egyidejűleg a 7.5. pontban meghatározott kötbéren felül kártérítés követelését vonhatja maga után.


8.
Az ÁSZF módosítása, a szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei


8.1.      Jelen ÁSZF alulírott napon kerül közzétételre a Honlapon és a közzétételét követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni mindaddig, amíg másik általános szerződési feltétel nem kerül elfogadásra és közzétételre.

8.2.      Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, de köteles a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit Honlapjának nyitóoldalán jól látható módon elhelyezi.

8.3.      Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést határozott időre kötik, mely időtartam a szerződésszerű teljesítésig tart.

8.4.      A Felek között a Szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, elállással és felmondással.


9.
Vis Major


9.1.      Egyik Fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, járvány, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

9.2.      Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést felmondani.

9.3.      Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

9.4.      A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.


10.
Adatkezelés


10.1.      A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató külön adatvédelmi szabályzata tartalmazza, amely elérhető a Szolgáltató honlapján.


11. Záró rendelkezések


11.1.      Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

11.2.      Jelen Megállapodás mindenkor a Szolgáltató és a Szolgáltatás Igénybevevője között létrejött, a Honlapon közzétett Szolgáltatásokra megkötött szerződéssel vagy egyedi szerződés esetében az egyedi árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (e-mail, levél) együtt érvényes.

11.3.      A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jövőbeni jogvitájuk esetére a pertárgy értékének a függvényében a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehévári Törvényszék illetékességét.


Kelt: Budapest, 2022. december 1.

Keressen minket

Tervezőiroda: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/a.

Telephely: 8600 Siófok, Somlay Artúr utca 11.

Telefonszám: +36 (1) 341-1998

E-mail: zabrak@zabrak.hu

Széchenyi Terv
Széchenyi 2020